Пријава на возило

  • Барање за пријава (изготвува ЗВС)
  • Сообраќајна дозвола
  • Лична карта и лично присуство на сопственикот / овластување доколку сопственикот е правно лице
  • Административна такса 110,00
  • Сообраќајна дозвола 200,00

 

Преземете комплет документи ↗