Издавање пробни таблици за нови возила

Пробни таблици служат за привремено означување на возила кои уште не се регистрирани, или кои биле регистрирани, но од оправдани причини останале без регистарски таблици.

*Издавање пробни таблици за нови возила .

При издавање на пробни таблици за нови возила подносителот на барањето треба да приложи :

  • Фактура со која се докажува сопственоста,
  • Полиса за осигурување
  • Хомологација
  • Лична карта на сопственикот, односно писмено барање доколку сопственикот е правно лице.
  • Административна такса 50,00 денари