Управување туѓо возило - Правни лица

  • Сообраќајна дозвола од возилото
  • Барање за издавање дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
  • Корисникот на возилото со пасош
  • Цена 826,00