Прва регистрација - Правни лица

  • Барање за регистрација (изготвува ЗВС)
  • Хомологација
  • Фактура за купопродажба
  • Царинска декларација
  • Царинска потврда
  • Тековна состојба од Централен регистар
  • Осигурување
  • Овластување за регистрација заверено со архивски печат
Надоместоци
Технички преглед и регистрација (пресметува ЗВС)
Административна такса 110,00
Надомест за јавни патишта (пресметува ЗВС)
Регистерски таблици и сообраќајна дозвола 1400,00