Прва регистрација - Физички лица

  • Барање за регистрација (изготвува ЗВС)
  • Хомологација
  • Фактура за купопродажба
  • Царинска декларација
  • Царинска потврда
  • Лична карта на сопственикот
  • Осигурување
Надоместоци
Административна такса 110,00
Надомест за јавни патишта (пресметува ЗВС)
Регистерски таблици и сообраќајна дозвола 1400,00