Продолжување на регистрација - Правни лица

  • Барање за регистрација (изготвува ЗВС)
  • Сообраќајна дозвола
  • Тековна состојба од Централен регистар не постара од 6 месеци (доколку има промена на назив, адреса ...)
  • Овластување за регистрација заверено со архивски печат
  • Осигурување
Надоместоци
Технички преглед и регистрација (пресметува ЗВС)
Административна такса 110,00
Надомест за јавни патишта (пресметува ЗВС)
Сообраќајна дозвола 200,00 (доколку е потребно нова сообраќајна)