Продолжување на регистрација - Физички лица

  • Барање за регистрација ( изготвува ЗВС)
  • Сообраќајна дозвола
  • Лична карта на сопственикот
  • Осигурување
Надоместоци
Административна такса 110,00
Надомест за јавни патишта  (изготвува ЗВС)
Сообраќајна дозвола 200,00 (доколку е потребно нова сообраќајна)