Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство

ДОЗВОЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО
 
Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство од физичко на физичко лице
  • Сообраќајна дозвола од возилото
  • Лично сопственикот со лична карта
  • Корисникот на возилото со пасош
Цена 531,00
 
Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство од правно на физичко лице
  • Сообраќајна дозвола од возилото
  • Барање за издавање дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
Повеќе - Барање???
  • Корисникот на возилото со пасош
  • Цена 531,00