Пробни таблички

ИЗДАВАЊЕ ПРОБНИ ТАБЛИЦИ ЗА НОВИ И СТАРИ ВОЗИЛА
 

Пробни таблици служат за привремено означување на возила кои уште не се регистрирани, или кои биле регистрирани, но од оправдани причини останале без регистарски таблици.

*Издавање пробни таблици за нови возила .

При издавање на пробни таблици за нови возила подносителот на барањето треба да приложи :

 • Фактура со која се докажува сопственоста,
 • Полиса за осигурување
 • Хомологација
 • Лична карта на сопственикот, односно писмено барање доколку сопственикот е правно лице.
 • Административна такса 50,00 денари

*Издавање пробни таблици за стари возила

1. Кога возилото е со Скопски регистарски таблици и е продадено на физичко лице или правно лице кое има живеалиште во друго населно место во Р. Македонија.

Во овој случај поднесителот на барањето треба да приложи :

 • Доказ дека вопзилото е одјавено (сообраќајна дозвола одјавена, вратени регистарски таблици
 • Договор за купопродажба
 • Лична карта или писмено барање доколку сопсвеникот е правно лице,
 • Полиса
 • Технички преглед доколку се работи за возило со помината регистрација
 • Административна такса 50,00 денари

2. Возила кое се купени од странски државјани од наши салони за продажба и истите да се изнесат од државата се издава пробна таблица за која се потребни следните документи :

 • Барање од салон кое го продава возилото
 • Фактура
 • Фотокопија од пасош на оној кој ќе управува со возилото
 • Хомологација
 • Полиса
 • Административна такса 50,00 денари

3. На возилата кои што се увезени, а неможат да се регистрираат во РМ и истите треба да ја напуштат државата, пробната таблица им се издава со приложување на следните документи  :

 • Полиса
 • Број кој странката го добива на шалтерот на МВР
 • Пријавен лист бр. 4 или бр. 8
 • Хомологација
 • Купопродажен договор или фактура
 • Сообраќајна дозвола ( одјавена и вратени таблици )
 • Лична карта на сопственикот односно писмено барање за правно лице
 • Административна такса 50,00 денари