Хомологација

Хомологација
  • Единечно одобрување на возила (хомологација)
  • Индентификација и оценка на техничка состојба (и за трактори)
  • Одобрување на преправени возила (атест-ТНГ, КЗГ, Фолија, Кука)
  • Потврди за исполнување на посебни техничко-експлоатaциони услови (м6)