Меѓународна возачка дозвола

Меѓународна возачка дозвола
2 фотографии
Возачка дозвола
Лична карта или пасош
Цена 1062,00
 

Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство

Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство

Издавање пробни таблици

Издавање пробни таблици

Пријава на моторно возило

Пријава моторно возило

Осигурување

Осигурување
  • Животно осигурување
  • Неживотно осигурување
  • Штети
  • Зелен картон

Хомологација

Хомологација
  • Единечно одобрување на возила (хомологација)
  • Индентификација и оценка на техничка состојба (и за трактори)
  • Одобрување на преправени возила (атест-ТНГ, КЗГ, Фолија, Кука)
  • Потврди за исполнување на посебни техничко-експлоатaциони услови (м6)