Регистрација

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈА

Потребни документи:

 • барање за регистрација (изготвува ЗВС)
 • сообраќајна дозвола лична карта и сопственикот
 • лично овластување за регистрација (правни лица)

ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА

Потребни документи:

 • барање за регистрација ((изготвува ЗВС)
 • фактура за купопродажба
 • царинска потврда и царинска декларација
 • хомологација
 • лична карта и сопственикот лично
 • овластување за регистрација (правни лица)

МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Потребни документи:

 • 2 фотографии
 • возачка дозвола
 • лична карта или пасош

Времетраењето на меѓународната возчка дозвола е 3 години. Цената е 000,00 денари.

 

ДОЗВОЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО (ПОЛНОМОШНО)

Потребни документи

 • сообраќајна од возилото
 • лично сопственикот на возилото со документ за идентификација
 • корисникот на возилото со пасош

Времетраењето на полномошното е 1 година. Цена 000,00 денари


ПРВ ИЗБОР!